“Şeyh Alaaddin Uşaki Türbesi ve Camii”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Uşak, 2016-2019

15. yüzyılda Semerkant’tan gelerek Kapaklar köyünde yaşayan ve 1485/1486 yıllarında burada ölen Şeyh Alaaddin Uşaki’nin döneminin önemli dini önderlerinden bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü caminin batı duvarında, türbe girişinin üstünde bulunan kitabe, şeyhin ölümünden yaklaşık 110 yıl sonra, 1595 yılında bir cami ve türbe inşa edildiğini söylemektedir. Kitabesi dışında bu cami ve türbeden günümüze gelen herhangi bir kalıntı veya iz bulunmamaktadır.

Günümüze gelen cami mimari özellikleri, boyutları bakımından II. Abdülhamit döneminde başkent İstanbul’da ve Anadolu’da inşa edilen çok sayıdaki cami ile benzerlikler göstermektedir. Ancak bu yapının da bölgedeki Yunan işgali (1920-1922) sırasında büyük tahribe uğradığı anlaşılmaktadır. 1957 yılında yapılan ihya ve yenileme aşamasında caminin ana kütlesinin ve kemerli pencerelerinin korunduğu, orijinal ahşap tavanın yenilendiği anlaşılmaktadır.

Yapının Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin hazırlanması esnasında, Artı Bir Proje Grubu tarafından yapılan tarihsel araştırmalar ve araştırma raspaları ve analizler sonucu yapının tarihsel değeri ortaya konulmuştur. Ve bu araştırmalar neticesinde daha önceki yıllarda alınan yıkım kararı, 2018 yılında, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından iptal edilerek, yapı kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Özgün minber ve kürsüsü, yapı bahçesine atılmış halde bulunmuş, gerekli belgeleme çalışmaları yapılarak korunaklı bir alana alınmıştır.